ul. Poniatowskiego 9 44-120 Pyskowice / Tel. 32 307 33 15 / Kom.: 505 058 090 / Fax: (0 32)2706492 / kancelaria@kancelariapyskowice.pl


Grzegorz Póda - Domeną Kancelarii jest zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej opartej na fundamencie wzajemnego zaufania, bezwzględnego przestrzegania tajemnicy zawodowej i niezależności w wykonywaniu obowiązków Radcy Prawnego. Rygorystyczne przestrzeganie tych zasad pozwala na budowanie uczciwych relacji oraz wysokiego poziomu bezpieczeństwa prawnego. Kancelaria zapewnia zaawansowane standardy i procedury postępowania, które gwarantują wysoką jakość świadczonej obsługi prawnej. Zakres świadczonej pomocy prawnej obejmuje w szczególności doradztwo prawne, sporządzanie opinii prawnych, analizę i przygotowanie aktów prawnych, pism procesowych oraz umów, statutów i regulaminów, jak również reprezentację Klientów przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz przed organami administracji publicznej. Kancelaria świadczy zarówno usługi prawne o charakterze doraźnym, skierowane na obsługę indywidualnej sprawy, jak również usługi prawne oparte na zasadzie stałego zlecenia. Założycielem Kancelarii jest radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach Grzegorz Póda - wpisany na listę radców prawnych pod numerem Kt 2621. Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię obejmuje: - stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych, - pomoc prawną świadczoną osobom prywatnym, - obsługę prawną podmiotów publicznoprawnych, - stałą obsługę prawną stowarzyszeń, fundacji, wspólnot mieszkaniowych, organizacji pozarządowych etc. - windykację wierzytelności, - doradztwo i porady prawne, - sporządzanie opinii prawnych, projektów umów, innych aktów prawnych, - zastępstwo procesowe oraz zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym, - zastępstwo prawne w postępowaniu administracyjnym przed organami administracji publicznej, w tym podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi, - udział w negocjacjach, konsultacjach prawnych. Kancelaria świadczy pomoc prawną m.in. w następujących dziedzinach: 1. Prawo cywilne: - pomoc prawna o reprezentacja w sprawach o zapłatę, o roszczenia wynikające z umów, o odszkodowania i zadośćuczynienia, - dochodzenie przed Sądem roszczeń o odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej, autocasco oraz innych powstałych na skutek wypadków komunikacyjnych, - prowadzenie spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego np.: rozwodowych, o podział majątku, o wykonywanie władzy rodzicielskiej, o alimenty. - doradztwo oraz reprezentacja w zakresie prawa spadkowego, - prawo wekslowe i czekowe, - sporządzanie umów prawa cywilnego, ich analiza i opiniowanie, - przygotowywanie opinii prawnych, - wszczęcie oraz monitorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego, 2. Prawo gospodarcze i handlowe, prawo spółek m.in.:: - doradztwo oraz reprezentacja w zakładaniu spółek prawa handlowego, w procesach przekształceniowych, sprawy rejestrowe w KRS, - doradztwo w zakresie funkcjonowania i organizacji przedsiębiorców, - przygotowywanie dokumentów wewnętrznych firmy np. projektów uchwał, prawna obsługa zgromadzeń, posiedzeń zarządu, - bieżąca windykacja należności firmy, - reprezentacja i doradztwo w postępowaniu upadłościowym i naprawczym - przygotowywanie ofert, umów oraz ich opiniowanie, - udział w prowadzonych negocjacjach z partnerami biznesowymi. 3. Prawo rzeczowe, nieruchomości i prawo mieszkaniowe - doradztwo dotyczące prawa własności, zarządzania, nabywania i sprzedaży nieruchomości na terytorium Polski, - ustalanie, regulowanie stanu prawnego nieruchomości, - reprezentacja przed Sądami oraz innymi organami administracji publicznej w sprawach dotyczących nieruchomości, - kompleksowa obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych. 5. Prawo administracyjne: - reprezentowanie przed urzędami i organami administracji publicznej, uzyskiwanie wymaganych przez prawo zezwoleń, koncesji i licencji, - pomoc prawna przy uruchamianiu nowych inwestycji np. uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń i dokumentów, - przygotowywanie odwołań, zażaleń, wniosków w sprawach toczących się przed organami administracji publicznej, - kompleksowa obsługa podmiotów publicznoprawnych. 6. Prawo pracy: - doradztwo oraz zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy, - przygotowywanie umów, regulaminów prawa pracy, - obsługa pracowników zagranicznych, - pomoc prawna w zakresie ubezpieczeń społecznych. Ponadto, zajmujemy m.in. się sprawami podatkowymi, prawem zamówień publicznych, prawem autorskim, bankowym, spółdzielczym. Współpracujemy stale z kancelariami radcowskimi, adwokackimi w Warszawie, Niemczech i na Dolnym Śląsku, kancelariami notarialnymi oraz utrzymujemy bieżący kontakt z kancelariami komorniczymi na całym Śląsku. Miło nam będzie powitać Państwa w gronie naszych klientów!